เป็นสมาชิกแล้วกรุณา
Login | Cart [0] | Register
หน้าแรก สมัครสมาชิกใหม่ Products สินค้าในตะกร้า ประวัติการสั่งซื้อ ตรวจสอบสายงานล่าสุด ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

* จำเป็นต้องกรอก
1. เลือกรูปแบบสมาชิก และสร้าง Account สำหรับเข้าสู่ระบบสมาชิก
  *** กรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้ระบบ ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น
  *** หากไม่ทราบรหัสตรวจสอบให้ติดต่อกับทาง บ.เวิลด์โปร (ประเทศไทย) จำกัด
    หนึ่งศูนย์ธุรกิจ ใบสมัครเลขที่ * รหัสตรวจสอบ *
    สี่ศูนย์ธุรกิจ
      ใบสมัครเลขที่ * รหัสตรวจสอบ *
      ใบสมัครเลขที่ * รหัสตรวจสอบ *
      ใบสมัครเลขที่ * รหัสตรวจสอบ *
      ใบสมัครเลขที่ * รหัสตรวจสอบ *

2. ข้อมูลส่วนตัว
    ชื่อ * นามสกุล*
      กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลจริง เพื่อประโยชน์ของท่าน
    ชื่อในการดำเนินธุรกิจ *
    วัน เดือน ปีเกิด *
    สัญชาติ *
    เลขที่บัตรประชาชน *
     

3. ข้อมูลการติดต่อ
  *** เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
    ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
   
จังหวัด *
  รหัสไปรษณีย์ *
    ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน *
   
จังหวัด *
  รหัสไปรษณีย์ *
    ประเทศ *
    โทรศัพท์บ้าน
    โทรศัพท์ที่ทำงาน
    โทรศัพท์มือถือ
    อีเมลล์
      yourname@domain.com

4. ข้อมูลทางบัญชีธนาคาร
  *** กรุณากรอกข้อมูลทางบัญชีธนาคาร เพื่อใช้สำหรับรับผลตอบแทน โดยทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้สมัครแจ้งไว้
    ชื่อบัญชี *
    บัญชีเลขที่ * สาขา *
    ธนาคาร *

5. ข้อมูลมรดก
 
ชื่อผู้รับมรดก ความสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์
ชื่อผู้รับมรดก ความสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์

6. ข้อมูลผู้แนะนำ
 
ผู้แนะนำ :
รหัสสมาชิกผู้แนะนำ * ค้นหาสมาชิกแนะนำ ชื่อ-นามสกุลผู้แนะนำ * เบอร์โทรศัพท์
   
 
อัพไลน์ :
รหัสสมาชิกอัพไลน์ * ค้นหาสมาชิกอัพไลน์ ชื่อ-นามสกุลอัพไลน์ * เบอร์โทรศัพท์
ซ้าย กลาง ขวา
   
 

           ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการเป็นสมาชิกเวิลด์โปร ที่ปรากฏบนด้านหลังของชุดใบสมัครนี้แล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดดังกล่าวทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอาจจะมีขึ้นในอนาคต ในกรณีที่ข้าพเจ้ากระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด หรือเงือนไขดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยเจตนา หรือโดยประมาท ข้าพเจ้ายินยอมรับคำตัดสินจากทางบริษัทฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด รวมถึงการที่บริษัทฯ จะเลิกสัญญาการเป็นสมาชิก และทำธุรกิจร่วมกับบริษัท เวิลด์โปร (ประเทศไทย) จำกัด ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

          ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้เป็นจริงทุกประการ


 
 
© สงวนสิทธิ์ บริษัทเวิลด์โปร (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 76/88,90 หมู่ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220, โทร. 0-2970-2212-14, โทรสาร. 0-2970-2215-17